Betboo giriş Şartlar & Koşullar - Bebeksekercisi.com

Şartlar & Koşullar[store_url]
[store_name]
[store_owner]
[store_address]
[store_telephone]
[date_added]


ETİCARETSİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.bebeksekercisi.com  internetsitesinin faaliyetlerini yürüten Ayvalık Balıkesir ilinde mukim HENA AkmanTicaret . (Bundan böyle satıcı olarak da  anılacaktır).

b) www.bebeksekercisi.com  internetsitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu HENAAkman Ticaretin  sahip olduğu internetsitesi www.bebeksekercisi.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarınınbelirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.bebeksekercisi.cominternet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlarönünde doğru olduğunu, HENA Akman Ticaretin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığınedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan vetaahhüt eder.

3.2. Üye, www.bebeksekercisi.com tarafındankendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyeninsöz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebepledoğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.bebeksekercisi.com’akarşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşıwww.bebeksekercisi.com’un sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlütazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.bebeksekercisi.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi vebunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tümhukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.bebeksekercisi.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcıfaaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.bebeksekercisi.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir vedüşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibinibağlar. Bu görüş ve düşüncelerin HENA AKMAN TİCARET ile hiçbir ilgi vebağlantısı yoktur. www.bebeksekercisi.com   üyenin beyan edeceğifikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veüçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyeninuğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. HENA Akman Ticaret, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerinegelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bebeksekercisi.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zararyüzünden HENA AKMAN TİCARET’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğerinternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayıveya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukukive cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyeliksözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üyeişbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcı’yı buihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlalnedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde satıcı’nın üyeyekarşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunmahakkı saklıdır.

3.9. Satıcı’nın herzaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye aitdosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabuleder. Bu durumda, satıcı’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.bebeksekercisi.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı HENA AKMAN TİCARET  mülkiyetinde olup,bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgilikanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsizkullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçenbaşkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikrimülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Satıcıtarafından www.bebeksekercisi.com   internet sitesininiyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuatçerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adıve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitedebulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayanWeb sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. Satıcı, üyeninkişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasalgereklere uygun hareket etmek veya HENA AKMAN TİCARET’e  tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) HENAAKMAN TİCARET ve www.bebeksekercisi.com   web sitesi ailesinin haklarınıve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaatgetirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.bebeksekercisi.com  web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması içinmevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğinsağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi vegerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.bebeksekercisi.com websitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tümhata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumluolduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Satıcı, siteniniçeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi birhizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.bebeksekercisi.com web sitesi’ndekayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Satıcı, üyeliksözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtaragerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptaledebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm,yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, satıcı’yaait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delilsözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. Satıcı, iş buüyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik postaadreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’lerigönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesinionaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine vebilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmişsayılacaktır. 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğiniiptal etmesi veya satıcı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadaryürürlükte kalacaktır. Satıcı üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi birhükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tektaraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkinihtilaflerde HENA AKMAN TİCARETİN bulunduğu bölgedeki  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapmasıüyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyeliksözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşmeüyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.